Regulamin

REGULAMIN LUBLIN JOGA FESTIWAL 2023

Poniższy regulamin został stworzony przez organizatorów Lublin Joga Festiwal w trosce o wszystkich uczestników, dlatego prosimy o zapoznanie się z nim:

 

 1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca

2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opublikowanej w Dz. U. 2009 nr 62 poz.

504 z zm, i innych ustaw przez Organizatora Lublin Joga Festiwal (zwanego

dalej LJF) – Stowarzyszenie MAYE z siedzibą w ul. Janusza Kusocińskiego 9
41-407 Imielin
, KRS: 0000542170, NIP: 5130239854, Regon: 360721120.

 1. Wszystkie osoby przebywające na Lublin Joga Festiwal są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Lublin Joga Festiwal  odbywa się w dniach 1 i 2 lipca w Lublinie.
 3. Uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach LJF jest bezpłatne. 
 4. Udział w wolontariacie określają odrębne regulaminy.

 

 1. Na LJF mogą przebywać zwierzęta domowe (za wyjątkiem programów

medytacyjnych i kulinarnych), pod opieką uczestnika i na jego odpowiedzialność, w

tym za szkody przez nie wyrządzone. Uczestnik zobowiązuje się sprzątać po swoim

zwierzęciu, trzymać je na smyczy, a w miejscach zatłoczonych oraz na każdą prośbę

ochrony – w kagańcu.

 1. Na terenie LJF obowiązuje całkowity zakaz spożywania, rozprowadzania i posiadania

napojów alkoholowych, środków odurzających, narkotyków lub innych środków o

podobnym działaniu. Osoby nietrzeźwe i odurzone będą usuwane z terenu LJF przez

służby porządkowe.

 1. Służba porządkowa ma prawo do kontroli i konfiskaty w/w środków przy czym dla

usunięcia wszelkich wątpliwości, przypadki podejrzenia posiadania przez uczestników

LJF substancji, których posiadanie jest zabronione przez obowiązujące przepisy

prawa, zgłaszane będą właściwym organom Państwowym.

 1. Na terenie LJF obowiązuje zakaz nawoływania do i stosowania przemocy zarówno

fizycznej jak i słownej.

 1. Zabrania się wnoszenia i używania jakichkolwiek narzędzi, materiałów i środków

mogących stanowić zagrożenie życia lub zdrowia osób przebywających na terenie

LJF.

 1. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek działań mogących naruszać wizerunek LJF

lub utrudniać organizację festiwalu.

 1. Zabrania się kolportażu i prezentacji jakichkolwiek materiałów reklamowych i

informacyjnych na LJF bez zgody Organizatora.

 1. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, usługowej i

produkcyjnej na LJF bez zgody Organizatora.

 

 1. Organizator wyraża zgodę na rejestrację na LJF materiałów fotograficznych, audio i

wideo i ich dalszą publikację, pod warunkiem podania informacji o miejscu nagrania:

Lublin Joga Festiwal . Niniejsza zgoda nie obejmuje rejestracji koncertów,

wykładów, filmów lub innych elementów programu objętych prawami autorskimi, ani

komercyjnego wykorzystania zarejestrowanych materiałów. Wykorzystanie w/w

materiałów komercyjnie możliwe jest po otrzymaniu pisemnej zgody lub zawarciu

odrębnej umowy w tym zakresie.

 1. Organizator LJF w ramach prowadzonych zajęć tematycznych realizowanych podczas

Lublin Joga Festiwal może przetwarzać dane osobowe jak również, zastrzega

sobie prawo do utrwalania ich przebiegu, w formie fotorelacji przez uprzednio

wskazanego pracownika. Udział w wydarzeniu oznacza zgodę na utrwalanie które może być wykorzystane w celach sprawozdawczych, dokumentacyjnych i promujących . 

 1. Organizator LJF nie odpowiada za przedmioty należące do uczestników.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do  odwołania bez wcześniejszego uprzedzenia

pojedynczych wydarzeń (koncerty, warsztaty, wykłady, itp.) z programu LJF.

 1. W przypadku odwołania LJF Organizator nie jest zobowiązany do żadnej

rekompensaty lub odszkodowania.