REGULAMIN WYDARZENIA „JOGA PARTY FESTIWAL”

 

I. GŁÓWNE ZASADY
1. Organizatorem wydarzenia „Joga Party Festiwal Online” jest Stowarzyszenie MUSIC ART YOGA ECO z siedzibą w Michałowicach, ul. Graniczna 76 lokal B, 32-091 Michałowice KRS – 0000542170, REGON – 360721120, NIP – 5130239854, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Wydarzenie „Festiwal Joga Party Online”, zwane dalej „Festiwalem”, to spotkania wideo na  platformach internetowych YouTube oraz Facebook, z komunikacją w czasie rzeczywistym.
3. W zajęciach może wziąć udział każda osoba, zwana dalej „Uczestnikiem”, która dołączy do Festiwalu na wymienionych w pkt. 2 platformach internetowych.

II. ZAJĘCIA
1. Zajęcia online odbywają się zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie jogaparty.pl.
2. Na zajęcia nie ma wcześniejszych zapisów ani rejestracji. Do zajęć można dołączyć w każdej chwili.
3. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
4. Uczestnicy biorą udział w zajęciach online na własną odpowiedzialność.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników, powstałe na skutek nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń, nieprzestrzegania indywidualnych zaleceń lekarskich oraz zasad bezpieczeństwa.

III. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator dołoży wszelkich starań aby zagwarantować wysoką jakość merytoryczną zajęć zgodną z opisem zamieszczonym na stronie jogaparty.pl.
2. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by zapewnić wysoką jakość techniczną prowadzonych zajęć.

IV. PRAWA ORGANIZATORA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć z ważnych powodów niezależnych od Organizatora.
3. O wszelkich ewentualnych zmianach Organizator poinformuje na stronie jogaparty.pl.
4. Zmiany opisane w punktach poprzedzających i nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Organizatorowi.

V. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA
1. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z platform internetowych, za pomocą których transmitowany jest Festiwal oraz z samego Festiwalu, zgodnie z obowiązującymi w jego kraju przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do działania w sposób nie naruszający praw innych Uczestników oraz Osób Prowadzących zajęcia.
2. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystywania wszystkich materiałów prezentowanych podczas zajęć wyłącznie do użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do innych celów, wymaga wyrażenia uprzedniej pisemnej zgody wydanej przez Organizatora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkiego rodzaju reklamacje, wnioski, uwagi i skargi, związane z przebiegiem Festiwalu należy składać na piśmie w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia danego zdarzenia. Stosowne pismo powinno zostać złożone lub wysłane za pośrednictwem poczty, na adres: STOWARZYSZENIE MUSIC ART YOGA ECO, ul. Graniczna 76 lokal B, 32-091 Michałowice. Organizator rozpoznaje i odpowiada na reklamacje w terminie 14 dni od otrzymania pisma.
2. W przypadku spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Organizator z zastosowaniem przepisów prawa polskiego.